Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- en BETALINGSVOORWAARDEN WERKHUIZEN FOBELETS NV


1.Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contracten die worden afgesloten, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractanten, hierna de klant. Ze maken integraal deel uit van de contracten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Door het feit van de door Werkhuizen Fobelets NV aangegane koop-verkoop of  te verrichten prestaties wordt de contractant verondersteld deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden vormen een onsplitsbaar geheel met de offertes .De algemene voorwaarden van de klant zijn ons slechts tegenstelbaar indien wij deze vooraf en schriftelijk aangenomen hebben. Een verwijzing door de klant naar eigen algemene voorwaarden wordt dus niet aanvaard, behoudens in het geval wij uitdrukkelijk deze afwijkende voorwaarden aanvaarden.

Indien de geldigheid van één of andere hieronder vermelde voorwaarde met succes betwist zou worden, zullen alle andere voorwaarden van toepassing blijven.

2.De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van onze wil, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant  heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

3.Klachten inzake de hoedanigheid, hoeveelheid of de zichtbare gebreken betreffende de geleverde koopwaren moeten ons, op straffe van niet ontvankelijkheid, schriftelijk en aangetekend toekomen binnen de drie dagen na de in ontvangstname en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

4.De factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebrek aan een schriftelijk en aangetekend protest binnen de acht dagen na factuurdatum. De klant wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

De betaling en dus aanvaarding van een factuur in het verleden staat gelijk met de aanvaarding van de onderhavige algemene voorwaarden.

5.Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

Bij niet-betaling behoudt Werkhuizen Fobelets NV zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten, alsook  om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Wissels, cheques, mandaten en ontvangstbewijzen brengen geen schuldvernieuwing mee noch enige afwijking aan één van de algemene voorwaarden. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in de forfaitaire schadevergoeding vermeld in art.6 niet begrepen en worden de klant afzonderlijk aangerekend.

6.Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd  van 10 % per jaar. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag. Elke op de vervaldag niet-betaalde factuur maakt de overige nog niet vervallen facturen onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

7.Ingeval van annulatie, verbreking of ontbinding van de bestelling door de klant is deze uitdrukkelijk en onherroepelijk akkoord om een forfaitaire schadevergoeding te betalen van 30 % van de waarde van de bestelling, met een minimum van 100 euro, en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud dat Werkhuizen Fobelets NV de mogelijkheid heeft om een hogere schadevergoeding te eisen.

De leveringstermijnen zijn niet gewaarborgd en een laattijdige levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding aan de klant.

8.Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van Werkhuizen Fobelets NV zelfs indien de goederen bewerkt werden.  Tot op dat ogenblik is het de klant verboden de geleverde waren te verpanden of te verkopen en zal hij ze op de eerste aanmaning aan Werkhuizen Fobelets moeten terugbezorgen. Bij wederverkoop door de klant is de vordering  tot wederverkoop van rechtswege afgestaan aan Werkhuizen Fobelets NV.

9.Indien Werkhuizen Fobelets NV goederen aan de klant levert die Werkhuizen Fobelets NV van diens leverancier(s) heeft verkregen, is Werkhuizen Fobelets NV niet tot een verdergaande vrijwaring ten opzichte van de klant gehouden dan waarop Werkhuizen Fobelets NV ten opzichte van diens leverancier(s) aanspraak kan maken.

De apparatuur is gewaarborgd tegen constructiefouten en dit voor een periode van één jaar vanaf de factuurdatum ( 6 maanden voor occasiemateriaal), met inbegrip van werkuren, verplaatsingen, evenals de vervanging van defecte wisselstukken met uitzondering van gewone slijtage van onderdelen zoals: deurdichtingen, filters, lampen, koelmiddel, thermokoppel, enz.. bestempeld als verbruiksartikelen, evenals de interventies ten gevolge van kalk, onoordeelkundig gebruik, slecht onderhoud, kortsluiting, enz.

De klant die zijn betalingen niet stipt uitvoert, is van deze waarborgen uitgesloten. De waarborg komt steeds te vervallen wanneer, buiten het akkoord van Werkhuizen Fobelets NV, zou blijken dat defecten ontstaan zijn door foutief gebruik van het toestel door de klant en/of door derden, en/of dat door de klant en/of door derden pogingen tot herstelling/wijziging  zouden ondernomen zijn .

Toestellen met een waarde lager dan € 500 excl. btw dienen door de klant zelf worden binnengebracht voor nazicht en/of reparatie.

10.Indien de klant de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudt Werkhuizen Fobelets NV zich het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of afhaling, geschiedt op kosten en risico van de klant.

11.De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d.

12.Werkhuizen Fobelets NV behoudt zich het recht  voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen , toepassing Wet Continuïteit Ondernemingen van de klant, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant.

13.De goederen worden verzonden op risico van de klant zelfs ingeval van levering franco bestemming of afgifte ten huize, tenzij ingeval van opzet of grove schuld in hoofde van de vervoerder.

De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de klant.

14. Stelt Werkhuizen Fobelets NV, ondanks de nodige afspraken, toch vast dat deze plaatsing niet kan afgewerkt worden omwille van vertraging door de opdrachtgever of door derden, (werf of vloer niet klaar, noodzakelijke bekabeling ontbreekt, enz..) dan zullen de meerkosten die hieruit voortvloeien gefactureerd worden aan de op dat ogenblik geldende tarieven (in regie).

15. Nutsvoorzieningen dienen voorzien te zijn binnen één meter van het toestel.

16. Er wordt een meerprijs gerekend indien de levering niet kan plaatsvinden op het gelijkvloers.

17. Inox maatwerk en plinten zijn niet in de prijs inbegrepen, deze worden na plaatsing van de keuken opgemeten, tenzij uitdrukkelijk vermeld op de offerte. Op maat gemaakte passtukken worden niet geretourneerd.

18. De maximale waterhardheid is vier  Duitse graden. Indien er meer kalk in het water aanwezig is vervalt de garantie voor vaatwassers en combisteamers ten gevolge van verstoppingen door kalk.

19. Alle wateraansluitpunten dienen voorzien te zijn van hoekstop of dubbeldienstkranen. Elektrische aansluitingen dienen te worden voorzien van stopcontacten.

20. De toegangsweg tot het gebouw dient verhard te zijn en de doorgangen vrij voor levering.

21. De firma Fobelets zal voorschotfacturen opmaken voor iedere bestelling vanaf  € 3000,00. Deze voorschotfacturen worden opgemaakt in schijven van 30 % op het totale bedrag van de bestelbon/offerte en zijn onmiddellijk betaalbaar op onze BNP-rekening BE46 0018 2167 3336. Pas na ontvangst van de som van het eerste voorschotfactuur gaat de besproken levertermijn in. De restfactuur wordt opgemaakt als de volledige levering/plaatsing is afgewerkt en is betaalbaar op 30 dagen factuurdatum. Bij een spoedlevering zijn onze facturen betaalbaar voor aflevering.

22. Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het Arrondissement Antwerpen – afdeling Mechelen en in voorkomend geval van het Vredegerecht Heist op den Berg. Op deze overeenkomst is het  Belgische recht van toepassing.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x